Vedtægter for “Dans Med Os”

§1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Dans Med Os.
Foreningen er hjemmehørende i Aarhus Kommune.

§2. Formål.
Foreningens formål er at fremme interessen for dans og kulturen omkring den med vægt på fællesskab og motion gennem undervisning og aktiviteter. Det er ligeledes foreningens formål at rekruttere og udvikle instruktører og frivillige til foreningsarbejde.

§3. Medlemskab af organisationer.
Foreningen er tilsluttet relevante organisationer, som bestyrelsen finder nødvendigt for udførelsen af foreningens arbejde.

§4. Medlemskab.
Enhver person med interesse for foreningens aktiviteter, og som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem.
Optagelsen sker ved henvendelse til bestyrelsen eller dennes repræsentant.
Ethvert medlem har pligt til at overholde de til enhver tid af bestyrelsen udfærdigede retningslinier.
Hvis et medlem handler i strid med foreningens formål, vedtægter eller retningslinier eller i øvrigt misligholder forholdet til foreningen eller skader foreningens anseelse, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.
Det ekskluderede medlem kan indbringe eksklusionen til behandling på den nærmest følgende generalforsamling. Fastholder generalforsamlingen eksklusionen, er denne afgørelse endelig.
Udmeldelse af foreningen kan ske i slutningen af en sæson.

§5. Kontingent.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§6. Generalforsamling.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse sker ved opslag i øvelseslokalerne senest 4 uger før generalforsamlingen afholdelse med angivelse af dagsorden.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:

 1. Valg af Dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg:
  a. Bestyrelsesmedlemmer ( 2 i lige årstal, 1 i ulige å
  b. Bestyrelsessuppleanter ( 1 i lige årstal, 1 i ulige årstal )
  c. 1 fanebærer + 1 fanebærer( lige årstal )
  d. 1 revisor ( ulige årstal ) og 1 suppleant
  1 revisor ( lige årstal )
 6. Eventuelt
  Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal medlemmer.
  Deltagerne på generalforsamlingen er foreningens medlemmer, forældre til børn i foreningen under 14 år
  samt de af bestyrelsen inviterede gæster.
  Stemmeberettigede er medlemmer som er fyldt 14 år. Forældre til børn i foreningen under 14 år har taleret
  og 1 stemme pr. forældrepar uanset børneantal. Såfremt ingen af forældrene i forvejen er medlem.
  For at have stemmeret. Skal medlemmet kunne dokumentere at kontingentet er betalt for igangværende
  sæson. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
  Alle valg og beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af
  fast ejendom, optagelse af lån, vedtægtsændringer, eksklusion af medlemmer samt opløsning skal ske ved
  skriftlig afstemning, når mindst 1 medlem forlanger det.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
  generalforsamlingen afholdes.
  Alle valg sker for 2 år ad gangen

§7. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret begæring herom til bestyrelsen.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest 6 uger efter begæring herom til bestyrelsen.
I øvrigt samme bestemmelser som ved ordinær generalforsamling.

§8. Foreningens ledelse.
Mellem to generalforsamlinger ledes foreningen af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 3 personer + 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og indgå i bestyrelsens arbejde. Ved et bestyrelsesmedlems afbud til et bestyrelsesmøde, kan en suppleant deltage i bestyrelsesmødet med stemmeret.
I tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald i bestyrelsen indtræder en suppleant indtil suppleringsvalg kan finde sted på førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant med stemmeret (jvnf. ovenstående) er til stede.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede drift og ledelse af foreningen – herunder foreningens økonomi.
Bestyrelsen kan oprette og nedlægge aktiviteter og fastlægge vilkårene for disse.
Bestyrelsen ansætter instruktører og andet personale og fastsætter ansættelsesvilkårene.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og kompetencegrupper til varetagelse af faste og særlige opgaver.
Bestyrelsen fastlægger retningslinierne for udvalg og kompetencegrupper.
Bestyrelsen fører referat over beslutninger på de afholdte bestyrelsesmøder

§9. Regnskab og økonomi.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31 december.
Regnskabet revideres af foreningens revisorer umiddelbart efter regnskabsårets afslutning og skal godkendes af generalforsamlingen. Foreningens revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover

§10. Tegningsret.
Foreningen tegnes af bestyrelsen, som repræsenterer foreningen udadtil og fører forhandlinger med eksterne parter.
Til at foretage den daglige foreningsførelse kan der meddeles prokura.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt foreningens optagelse af lån kræver godkendelse på en generalforsamling og underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 11. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.
Gennemførelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Sammenlægning af foreningen med andre foreninger foregår efter reglerne om vedtægtsændringer.
Foreningens eventuelle midler følger sammenlægningen.

§12. Foreningens opløsning.
Foreningen kan kun opløses ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Den anden generalforsamling skal ligge mindst 4 uger og senest 8 uger efter den første generalforsamling.
Opløsningen skal vedtages med 2/3 flertal af de givne stemmer på begge generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår eventuelle midler til almennyttigt og folkeoplysende arbejde i Aarhus Kommune efter sidste generalforsamlings bestemmelser.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår eventuelle midler til almennyttigt og folkeoplysende arbejde i Åhus Kommune efter den sidste generalforsamlings bestemmelser.
Foreningens arkivmateriale skal overdrages til Lokalhistorisk Samling i Århus.

_____________________________________________________________
Vedtaget på generalforsamlingen den 20.2.2007.
Ændret den 25.2.2008.
Ændret igen den 23-3-2009.
Ændret igen den 23-4-2013.