Webmaster: formand@dansmedos.dk

Marts

12. Marts
    Generalforsamling og derefter folkedans.

April

06. April
Spillemandslegestue kl. 19.30-23.00 i Festsalen på Skæring Skole. Se mere her.
   Skærings Skolevej 200, 8250 Egå.
09. April
    Folkedans holder afslutning.
23. April
    Linedance holder afslutning.
30. April
    Sommerdans på Viby Bibliotek 19.00-22.00. Se mere her

Vedtægter for Dans Med Os

§1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Dans med Os. Foreningen er hjemmehørende i Århus Kommune.

§2. Formål.

Foreningens formål er at fremme interessen for dans og kulturen omkring den med vægt på fællesskab og motion gennem undervisning og aktiviteter. Det er ligeledes foreningens formål at rekruttere og udvikle instruktører og frivillige ledere til foreningsarbejde.

§3. Medlemskab af organisationer.

Foreningen er tilsluttet relevante organisationer, som bestyrelsen finder nødvendigt for udførelsen af foreningens arbejde.

§4. Medlemskab.

Enhver person med interesse for foreningens aktiviteter, og som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem. Optagelsen sker ved henvendelse til bestyrelsen eller dennes repræsentant.
Ethvert medlem har pligt til at overholde de til enhver tid af bestyrelsen udfærdigede retningslinier.
Hvis et medlem handler i strid med foreningens formål, vedtægter eller retningslinier eller i øvrigt misligholder forholdet til foreningen eller skader foreningens anseelse, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Det ekskluderede medlem kan indbringe eksklusionen til behandling på den nærmest følgende ordinære generalforsamling. Fastholder generalforsamlingen eksklusionen, er denne afgørelse endelig. Udmeldelse af foreningen kan ske til slutningen af en sæson.

§5. Kontingent.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§6, Generalforsamling.

Foreningensøverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse sker ved opslag i øvelseslokalerne senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes med angivelse af dagsorden.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg:

a. Bestyrelsesmedlemmer ( 2 i lige årstal, 1 i ulige årstal )
b. Bestyrelsessuppleanter ( 1 i lige årstal, 1 i ulige årstal )
c. 1 fanebærer + 1 fanebærer( lige årstal )
d. 1 revisor ( ulige årstal ) og 1 suppleant
1 revisor ( lige årstal )
6. Eventuelt.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal medlemmer.
Deltagerne på generalforsamlingen er foreningens medlemmer, forældre til børn i foreningen under 14 år samt de af bestyrelsen inviterede gæster.
Stemmeberettige er aktive medlemmer som er fyldt 14 år.
For at have stemmeret. Skal medlemmet kunne dokumentere at kontingentet er betalt for igangværende sæson. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
Alle valg og beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån, vedtægtsændringer, eksklusion af medlemmer samt opløsning skal ske ved skriftlig afstemning, når mindst 1 medlem forlanger det.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Alle valg sker for 2 år ad gangen.

Valgbare er alle aktive medlemmer af foreningen.
De vedtagne beslutninger indføres i referatet af generalforsamling. Referatet underskrives af dirigenten.

§7. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret begæring herom til bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest 6 uger efter begæringen herom er modtaget af bestyrelsen.

I øvrigt gælder samme bestemmelser som ved ordinær generalforsamling.

§8. Foreningens ledelse.

Mellem to generalforsamlinger ledes foreningen af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 3 personer + 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmテクderne uden stemmeret og indgå i bestyrelsens arbejde. Ved et bestyrelsesmedlems afbud til et bestyrelsesmøde, kan en suppleant deltage i bestyrelsesmødet med stemmeret.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald i bestyrelsen indtræder en suppleant indtil suppleringsvalg kan finde sted på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant med stemmeret (jvnf. ovenstående) er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede drift og ledelse af foreningen - herunder foreningens økonomi.
Bestyrelsen kan oprette og nedlægge aktiviteter og fastlægge vilkårene for disse.
Bestyrelsen ansætter instruktører og andet personale og fastsætter ansættelsesvilkårene.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og kompetencegrupper til varetagelse af faste og særlige opgaver. Bestyrelsen fastlægger retningslinierne for udvalg og kompetencegrupper.
Bestyrelsen fører referat over beslutninger på de afholdte bestyrelsesmøder

§9. Regnskab og økonomi.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal revideres af foreningens revisorer umiddelbart efter regnskabsårets afslutning og skal godkendes af generalforsamlingen. Foreningens revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10. Tegningsret.

Foreningen tegnes af bestyrelsen som repræsenterer foreningen udadtil og fører forhandlinger med eksterne parter.

Til at foretage den daglige foreningsførelse kan der meddeles prokura.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt foreningens optagelse af lån kræver godkendelse på en generalforsamling og underskrift af den samlede bestyrelse.

§11. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen afholdelse.

Gennemførelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Sammenlægning af foreningen med andre foreninger foregår efter reglerne om vedtægtsændringer. Foreningens eventuelle midler følger sammenlægningen.

§12. Foreningens opløsning.

Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Den anden generalforsamling skal ligge mindst 4 og højst 8 uger efter den første generalforsamling. Opløsningen skal vedtages med 2/3 flertal af de givne stemmer på begge generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning overgår eventuelle midler til almennyttigt og folkeoplysende arbejde i Åhus Kommune efter den sidste generalforsamlings bestemmelser.
Foreningens arkivmateriale skal overdrages til Lokalhistorisk Samling i Århus.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20.2.2007. Ændret den 25.2.2008. Ændret igen den 23-3-2009. Ændret igen den 23-4-2013.


Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du kontakte en fra bestyrelsen.